Now
Now:
"Tower"
Amir Shalmani
Opening: Fri.Nov26. 2021 /3– 8PM
End: Fri. Dec10 . 2021 /3_9PM
Gallery is closed Saturdays& Sundays
Thirty years to 1400
The past event
Past:
“Amordad”
‏ Opening: Fri. Sep 10 2021 /3– 8PM
‏End: Fri. Oct 1 2021 /3– 8PM
‏Gallery Closed on Saturdays & Sundays
‏Address: Afrand gallery / No. 48 / 19th St. / Jahanara St. / Yousef Abad Ave.
‏Tel. 021-88336757
.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
F. Ossouli/ H. Alkhas / A.O.Omidvar /
S. Amirebrahimi /N.Oveisy / M.Esmael /A. Aminnazar / R. Bangiz / S. Barirani /P. Bayat /B.Boroojeni/ S.Tabrizi/ A.M.Tatari/J. Tabatabai /H.A.Zabehi / B .Ellrassam / M.Siadati / J.Shabahangi / P.Shapour / O.Shalmani / K.Shishegaran /B.Shishegaran / Sh.Shahrestani / M .Shamshian / T.Sadeghian/ M .ArabShahi/ M.H .Emad / Y. Amamepich / F.Fadaian /S.Ghaemmagham/ N . Kasraian /H.Ghaemi/ A.Golestaneh/ M . Motabar /A. Mafi / H . Mahjoobi / K. Mashoof /H . Niknam / /R.hazareh/A.Shalmani
Thirty years to 1400