Now
Now:
“Amordad”
‏ Opening: Fri. Sep 10 2021 /3– 8PM
‏End: Fri. Oct 1 2021 /3– 8PM
‏Gallery Closed on Saturdays & Sundays
‏Address: Afrand gallery / No. 48 / 19th St. / Jahanara St. / Yousef Abad Ave.
‏Tel. 021-88336757
.
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
F. Ossouli/ H. Alkhas / A.O.Omidvar /
S. Amirebrahimi /N.Oveisy / M.Esmael /A. Aminnazar / R. Bangiz / S. Barirani /P. Bayat /B.Boroojeni/ S.Tabrizi/ A.M.Tatari/J. Tabatabai /H.A.Zabehi / B .Ellrassam / M.Siadati / J.Shabahangi / P.Shapour / O.Shalmani / K.Shishegaran /B.Shishegaran / Sh.Shahrestani / M .Shamshian / T.Sadeghian/ M .ArabShahi/ M.H .Emad / Y. Amamepich / F.Fadaian /S.Ghaemmagham/ N . Kasraian /H.Ghaemi/ A.Golestaneh/ M . Motabar /A. Mafi / H . Mahjoobi / K. Mashoof /H . Niknam / /R.hazareh/A.Shalmani
Thirty years to 1400
the event now
Kamair Mashoof
/1959-2021/
Kamair Mashoof
The past event
Past:
Thirty years to 1400
Opening: Fri .26 Mar. 2021 /3– 7 Pm
End: Fri .21 May. 2021/3-7 PM
Address: Afrand gallery / No. 48 / 19th St. / Jahanara St. / Yousef Abad Ave. Tel: 021-88012334

Artists
Hanibal Alkhas / Iraj Anvari/ Samila Amirebrahimi/ Basem Elrasam / Arman Stepanian/
Farah Ossouli /Ata Omidvar /Bahman Borojeni/ Jazeh Tabatabaee /Mohammad.ebrahim Jafari/
Hosein.ali Zabehi /Gizella Varga Sinaii/ Khosrow Sinaii / Koorosh Shishegaran/ Behzad Shishegaran/ Esmail Shishegaran/ Soumaya Saikali/Omid Shalmani/ Taraneh Sadeghian/ Yaghoob Ammamehpich / Mohammad.hosein Emad/ Farshad Fadaian/ Soosan Ghaemmagham/Parviz Kalantari/ Ali Golestaneh/ Nader Mashayekhi /Roya Mashoof/ Kamiar Mashoof / Ali Nedaei/ Keyvan Varesi / Amir Shalmani
Thirty years to 1400