Home        Artists      Exhibition      Academy      News      Contact Us

 

     Hassan Ghaemi

 

 

 

 

 

 

ابوالحسن قائمی (حسن کفاش )
رشت / ایران
1312 -1395

1322/ شروع نقاشی
1327/ شروع همکاری با الکسی گورگیز در کانون اگهی زیبا
1330/ شرکت در کلاس های جلیل ضیاپورو آشنایی با پرویز تناولی .منوچهر شیبانی . حسبن محجوبی و
هنرمندان نوگرای هم نسلش
1336/ چاپ مقاله ای از جلیل ضیاپور در تجلیل از حسن قایمی در روزنامه اطلاعات
1337/ برپایی اولین نمایشگاه در افتتاحیه کتابخانه سازمان ملل درتهران به همت انجمن گیتی وجلیل ضیاپور
1338/ برپایی دومین نمایشگاه در گالری استتیک درتهران به همت مارکو گریگوریان
1339/ برپایی سومین نمایشگاه در گالری هنرجدید درتهران به همت ژازه تباتبایی
1339/ شرکت دراولین بینال تهران با 2 اثر رنگ روغن وموفق به دریافت جایزه ده هزار ریالی به همراه
منوچهر شیبانی و پرویز تناولی می گردد و برای یک فرصت مطالعاتی راهی انگلستان می شود و سفرهای متعدد به فرانسه و بلژیک و ایتالیا و بازدید از موزه ها و نمایشگاه ها
1339/ برپایی نمایشگاه در گالری استار امریکا واقامت 19 ساله در امریکا . فرصت مطالعاتی در دانشگاه کالیفرنیا UCLA
1345/ برپایی نمایشگاه مشترک با سهراب سپهری در گالری استار امریکا
1357/ بازگشت به ایران
1394/ بزرگداشت استاد حسن قائمی همراه با نمایش اثار درخانه هنرمندان با همکاری نشریه تندیس . سازمان زیباسازی و آقای حسین کریمی
1394/ ویژه نامه استاد حسن قائمی در شماره297 نشریه تندیس
بخش هایی از کاتالوگ نمایشگاه حسن قائمی در گالری هنر جدید در سال 1339

- او نقاشی را می پرستد ، نقاشی خستگی و غوغای درونش را آرامش و مرهم می گذارد " ژازه تباتبایی"

- شخصیت قائمی درخطوط است گویی هنر او خطاطی است . خطوط شاخه ها در زمینه ی قرمز و نارنجی آسمان چون بچه ماران سیاهی است که درغروب یک رودخانه ی کم عمق آرام بلغزند یا چون گیاهان سیاهی است که در یک شب مهتابی برویند . " ناصر اویسی"

-حسن جوانیست پرشور و با استعداد ، که با ارزش ترین جنبه ی کار او علاقه ی شدید به حفظ هنر ملی تشکیل می دهد." جلیل ضیاپور"

-" حسن قائمی " هنرمندی است که در هنر و زندگی به دنبال روشنایی و طراوت و سادگی می رود و آنچه گنگ و تیره و پیچیده است ، حذف می کند . در وجود او ، بهار سبز خاموشی خفته است که گل های فروزان و آب های شفاف و بوته های سبز دارد . نشاط بهار او از اندوه خزان و انبوهی رنگ های خزان دور است . " نادر نادرپور"

-اهمیت آثار حسن در ارزش خلاقه ی اوست . مضامین تابلوهای او بیشتر زندگی مردم شمال به خصوص زنان گیلان است . سرزمینی که خود در آن ر شد کرده ،ازآن برخاسته ، روییده و تناور گشته است ، او واقعیت طبیعت و رئالیسم زندگی عامیانه را با رویاهای نهفته خود می آمیزد ، دنیای دیگری می سازد که بی تردید شادتر و عمیق تر از نمایی است که ما از زندگی مردم گیلان درنمایشگاه گیلان و نقاشان آن سرزمین یافته ایم . " مارکو گریگوریان"

..............................................................................................................................................................................

Parts of the catalog of Hassan Ghaemi's exhibition in the New Art Gallery in 1960

- He worships painting. Painting calm his inner turmoil and soothes his fatigue. Jazeh Tabatabaee

- The verticality of the line is as if his art is calligraphy Branch lines in the red and orange sky Because the baby boys are black that slip in the deep of a shallow river or because the plants are black in take a moonlit night. Nasser Ovyssi

A passionate and talented young man, whose most valuable aspect of his work is a keen interest in the preservation of national art. Jalil Ziapour

- Hassan Ghaemi is an artist who looks for brightness and freshness and simplicity in art and life and removes what is dumb and dark and complicated.

In his presence, the green spring is a dormant outage that has blooming flowers and waters Transparent and green shrubs.

Joy spring from a faded grunge and a huge hordes of cower colors. Nader Nadapoor

-The importance of Hassan's works in his creative value The themes of his boards are mostly the lives of the northern people, especially women Gilan is the land in which it originates has arisen, has come to naught, it is the reality of nature And realism combines livelihoods with its latent dreams, creates another world that is definitely happier and deeper It is from the perspective that we have found the life of the people of Gilan, the exhibition of Gilan and the painters of that land. Marco Gregorian

Based on Special Letter of Commemoration of Master Hasan Ghaemi / Tandis Mag/ No. 297. 2015

Parts of the catalog of Hassan Ghaemi's exhibition in the New Art Gallery in 1960

- He walks the painting, relaxes the tattoo of his excitement and calms it. Jazeh Tabatabaee

- The verticality of the line is as if his art is calligraphy. Branch lines in the red and orange sky Because the baby boys are black that slip in the deep of a shallow river or because the plants are black in take a moonlit night. Nasser Ovissi

A passionate and talented young man, whose most valuable aspect of his work is a keen interest in the preservation of national art gives. Galilee Ziapor

- Hassan Ghaemi is an artist who looks for brightness and freshness and simplicity in art and life and removes what is dumb and dark and complicated. In her presence, the green spring is a dormant outage that has blooming flowers and waters Transparent and green shrubs. His joy is his spring from a faded grunge and a huge hordes of cower colors. Nader Nadapoor

-The importance of Hassan's works in his creative value. The themes of his boards are mostly the lives of the northern people, especially women Gilan is The land in which it originates has arisen, has come to naught, it is the reality of nature And realism combines livelihoods with its latent dreams, creates another world that is definitely happier and deeper It is from the perspective that we have found the life of the people of Gilan, the exhibition of Gilan and the painters of that land. Marco Gregorian

Parts of the catalog of Hassan Ghaemi's exhibition in the New Art Gallery in 1339

- He walks the painting, relaxes the tattoo of his excitement and calms it.

- The verticality of the line is as if his art is calligraphy

Branch lines in the red and orange sky

Because the baby boys are black that slip in the deep of a shallow river or because the plants are black in

Take a moonlit night. Nasser Ovissi

A passionate and talented young man, whose most valuable aspect of his work is a keen interest in the preservation of national art.

Gives. Galilee Ziapor

- Hassan Ghaemi is an artist who looks for brightness and freshness and simplicity in art and life and removes what is dumb and dark and complicated.

In her presence, the green spring is a dormant outage that has blooming flowers and waters Transparent and green shrubs.

His joy is his spring from a faded grunge and a huge hordes of cower colors. Nader Nadapoor

-The importance of Hassan's works in his creative value

The themes of his boards are mostly the lives of the northern people, especially women Gilan is The land in which it originates has arisen, has come to naught, it is the reality of nature And realism combines livelihoods with its latent dreams, creates another world that is definitely happier and deeper

It is from the perspective that we have found the life of the people of Gilan, the exhibition of Gilan and the painters of that land. Marco Gregorian

Based on Special Letter of Commemoration of Master Hasan Ghaemi / Tandis Mag/ No. 297. 2015

Hassan Ghaemi

1933 – 2016/ Rasht, Iran

1948/ Cooperation with Alexey Georgie in ziba advertising company
1951/ / Participation in the classes of Jalil Ziapour meet to Parviz Tanavoli. Manouchehr Sheibani & hossein Mahjobi .Contemporary artists of his generation
1957/ Jalil Ziapour wrote in Etelaat Newspaper about hassan gaemi
1958/ / the first exhibition in the opening ceremony of the UN Library in Tehran, With the help of the Gita Society and Ziapour
1959/ 2th. Solo exhibition in Esthetic, Art Gallery in Tehran
1960/ 3th. Solo exhibition in New Art, Art Gallery in Tehran
1960/ First Biennale Tehran award and went to England, France &Italy
1960/ Participation in solo exhibition in Star Gallery in usa
1960/ immigration to usa
1966/ Participate in exhibition with sohrab sepehri in Star Gallery in USA
1978/ / Return to Iran
2015 / Commemoration of Professor Hassan Ghaemi with the presentation of the works at the Iranian Artist Forum in collaboration with the Tandis magazine. Tehran Beautification Organization and Mr. Hossein Karimi

 

 

 

 

 

 

 

 

@2014-2016 afrandgallery.com - All Rights Reserved