Home        Artists      Exhibition      Academy      News      Contact Us

 

     ISMAEL SHISHEGARAN

 

 

 

 

 

 

اسماعیل شیشه¬گران /1334 / تهران

نقاش و طراح گرافیک دیپلم نقاشی از هنرستان هنرهای زیبای تهران لیسانس گرافیک از داشگاه هنر


نمایشگاه های انفرادی منتخب
- برپایی چندین نمایشگاه انفرادی نقاشی، گرافیک و طراحی با مضامین اجتماعی و سیاسی، با عناوینی نظیر :

- صلح
- پایان قرن
- سیگار
- سکوت
- جام جهانی فوتبال
- خاکستر
- دوچرخه
- و ...

نمابشگاه های گروهی بین المللی
-شرکت در بیش از 40 نمایشگاه گروهی در داخل و خارج از ایران.
- طراحی دهها پوستر سیاسی-اجتماعی از سال 1357 ، بدون سفارش دهنده، که در داخل و خارج از ایران به طور گسترده به نمایش درآمده است.
-چاپ تعدادی از آنها در کتاب Graphis Poster
- شرکت در بینال ورشوو یوکوهاماژاپن و سوئیس

اسماعیل شیشه گران

روزی که آهنگ هر حرف ؛ زندگیست

اسماعیل شیشه‌گران به نسلی از هنرمندان ایران تعلق دارد که "آرمان‌خواهی" را سرلوحه‌ی کار داشتند اما از معدود کسانی است که همچنان با این عقیده از خود و هنرش پاسداری می‌کند.

شیشه‌گران دانش آموخته نقاشی از هنرستان هنرهای زیبا و گرافیک از دانشگاه هنر است و از آمیزش این دو به رفتاری دست یافته تا معنای آثارش بارزتر جلوه کند. در کار او، هنر عمومی و بی واسطه گرافیک، صراحت "معنا" را بیشتر می کند و قدرت طراحی، استحکام آثارش را تضمین می نماید.

پوسترهایی که وی با همکاری برادرانش کورش و بهزاد ساخت، مشحون از سمبل هایی آشناست؛ کبوترآزادی، شهادت، گل، فریاد و رنگ های محدود و معناگرا که غالبا به سرخ و سیاه مختصر شده‌اند.

او حتی در آن هنگامی که به خلق آثار انتزاعی می پردازد، از تصورات ذهنی خود فاصله نمی‌گیرد و با دخالت سمبل‌هایی که این بار در فرم و رنگ خلاصه شده‌اند؛ نظیر اندامواره های انسانی، رنگ قرمز و فرم های تیز و برنده، آرمان هایش را به مخاطب گوشزد می‌کند.

هنگامی که صحبت از رنج به میان می آید، این محتوا در دایره فکری شیشه‌گران تنها به رنج های سیاسی بشر مختصر نمی‌شود . او رنج را به خرد و کلان تقسیم نمی‌کند، حوادث طبیعی نظیر زلزله و سیل و حتی مشکلات اجتماعی مانند اعتیاد و طلاق، دغدغه های دائم او و دستمایه فکری‌اش برای ارائه آثار هنری هستند.

تصویر دوچرخه ها که دوره‌ی مهمی از آثار او را شامل می‌شوند، می‌تواند نشانه‌ای از معصومیت ایام جوانی باشند که در گذر بی‌وقفه‌ی عمر و راهزنی‌های افکار مشتت و رنگارنگ، از دست رفته تلقی شوند. و از پس پست و بلند ایام و تمامی تلاش‌ها، آن زمان که بی توجهی دائمی بشر را، عمده ترین رنج می پندارد، تنها به ترسیم فریادی جانکاه بسنده می‌کند.

اسماعیل شیشه‌گران در نقد زندگی بشر، زندگی خود را کریمانه ایثار کرده است. تلاش‌های او در خاطر من، همواره این کلام شاملوی شاعر را به یاد می‌آورند: روزی ما دوباره کبوترهایمان را پیدا خواهیم کرد/ و مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت / ... و من آن روز را انتظار می کشم/ حتی روزی/ که دیگر نباشم.

محمد حسن حامدی / آبان 1396

..............................................................................................................................................................................

Ismael Shishegaran

The day that the song of every word is life

Ishmael Shishegaran belongs to a generation of Iranian artists who have worked for "Idealism", but one of the few who still remain on the belief over his art life simply attitude in his art works confront us to a variety of faces which follow the same idea.

He Graduated in painting from the Conservatory of Arts and Graphic design from the University of Art hereby among these two behaviors come up with to make the meaning of his work more distinct, display art and immediate graphics enhance the clarity of "meaning" along with drawing skill make strength his work although in figurative part that they are tight and impenetrable any colors in smart harmony ultimately glare and glow.

The posters he designed in collaboration with his brothers Kourosh and Behzad, are full of public symbols, the pigeons of freedom, martyrdom, flowers, screams , finite and meaningful colors, which are often blurred in red and black Even when create abstract works, he does not far from his imagination, interfering with the symbols that are summarized in form and color, such as human organs, red , sharp and winning forms he always points out his aspiration to the audience .

When it comes to suffering it is not limited to politics issues he does not split the suffering any natural disasters and even social problems meanwhile these are the most sources to show off.

The bicycles which are an important part of his work can be a sign of innocence Juvenile era who have been lost in the unending lifespan of colorful bandits more since of the long time mail days and all attempts when the main sufferings of constant neglect of mankind is considered is only enough to capture the cursed one although it comes from deal it is still not based on darkness of the night and His privacy goes beyond!

Despite his political approach the work of this artist should not be considered politically because "hope" is the most definite thought that can be drawn from them, grow flower from the guns and it always has a bird to remind the word of peace and friendship.

Ismael Shishegaran in view point to the review of human life has sacrificed his life its efforts in my memory always reminds me Shamllo poet: "Once upon a time, we will find our pigeons again / kindness will take a beautiful hand / ... and I will wait that day / even the day / that I am not to be

..........................................................................................................................................................................

Ismael shishegaran /1955
Graphic Designer & Painter

Education

Diploma. school of Decorative Arts of Tehran
Graphic Design. Faculty of Decorative Arts of Tehran

Solo Exhibition With Title of :

- Peace
- End of the century
- Cigarette
- Silence
- Football World Cup
-The Ash
- Bicycle
and …..

Selected Group Exhibition

Participate in more than 40 exhibitions in Iran and other Countries
Designing dozens of political-social posters from 1979, without a customer, displayed inside and outside Iran
Print a number of them in the Graphis Poster
Participating in Biennial Warsaw and Yokohama Japan and Switzerland

 

 

 

 

 

 

 

 

@2014-2016 afrandgallery.com - All Rights Reserved